CSIA – Trung tâm xử lý & phân tích dữ liệu viễn thám – CSIA – Trung tâm xử lý & phân tích dữ liệu viễn thám

Vệ tinh VNredsat 1-Vệ tinh viễn thám quang học đầu tiên của Việt Nam Menu